ການຮັກສາການປາກເວົ້າ, ໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກແລະການຟື້ນຟູທາງໂທລະສັບ: ເອກະສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

ໃນ ໜ້າ ນີ້ພວກເຮົາລວບລວມເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Coronavirus ໂດຍອ້າງອີງສະເພາະກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ຂອງຄວາມສົນໃຈໃນການຮັກສາການເວົ້າ. ກິດຈະ ກຳ ທາງຄລີນິກ FLI ແລະ CDA ຜູ້ ບຳ ບັດດ້ານການເວົ້າ - ຄຳ ແນະ ນຳ ແລະ [... ]